Hållbart campus

Kungl. Musikhögskolan (KMH) arbetar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor. Till grund för KMH:s miljöarbete ligger de nationella miljömålen och FN:s globala mål för hållbar utveckling samt gällande miljölagstiftning.

FN:s globala mål

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra nödvändiga mål till år 2030:

 1. Att avskaffa extrem fattigdom
 2. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen
 3. Att främja fred och rättvisa
 4. Att lösa klimatkrisen

Klicka på bilden för att läsa mer på globalamalen.se

 

Konkreta åtgärder på KMH som främjar hållbar utveckling ska främst åstadkommas genom att:

 • miljöhänsyn ska utgöra en naturlig del av det dagliga arbetet och så långt som möjligt integreras i all verksamhet inom högskolans enheter,
 • minska utsläpp av koldioxid genom att i så hög utsträckning som möjligt resa eller transportera föremål på det sätt som ger minst utsläpp,
 • utveckla och installera teknik för resfria möten,
 • köpa och använda utrustning med så låg energiförbrukning som möjligt,
 • tillsammans med hyresvärden, Akademiska Hus AB, effektivisera energianvändningen i KMH:s lokaler,
 • källsortera avfall samt
 • inte kassera förbrukningsvaror, inventarier och motsvarande om de kan användas på annat sätt eller på annan plats i verksamheten.

Läs KMH:s riktlinjer för att främja hållbar utveckling (pdf)PDF


KMH aktiva i Klimatramverket

Klimatramverket skapades på initiativ av KTH och Chalmers. Det lanserades i slutet av juni 2019 och har undertecknats av rektorerna för vart och ett av de 37 lärosäten som ingår. Tanken är att Klimatramverket ska genomsyra universitetens och högskolornas hela verksamhet. Läs hela ramverket (pdf)PDF

I maj 2020 fick Klimatramverket pris för arbetet med att driva klimatomställningen och samtidigt minska de egna utsläppen. Läs artikel "Högskolornas klimatsamarbete får internationellt pris"


Libravoice - integration genom musik

Kungl. Musikhögskolans rektor Helena Wessman överlämnar ett certifikat till Kvarnbyskolans rektor Robert Staby som visar att skolan uppfyllt Libravoice modell för att utveckla sin musikundervisning.

Projektet Libravoice startade 2019 med syfte att skapa likvärdiga möjligheter för barn och ungdomar att få tillgång till musik och andra kulturformer. Projektet arbetar också med att skapa möjligheter för integration genom musik. Kvarnbyskolan i Rinkeby blev första skola att certifieras i Libravoice-projektet. Läs artikel

 

Hållbarhetsgrupp på KMH

Rektor har inrättat en hållbarhetsgrupp som arbetar kontinuerligt med hållbarhetsfrågor och agerar rådgivande till rektor. I gruppen ingår:

Ann Marie Henning
Anna Axelsson Handsworth
Anna Maria Koziomtzis
Bo Westman
Catharina Lenneryd
Charlotte Göransson, sekreterare
Eva Bojner Horwitz
Filip Kvissberg
Gabriella Civalero
Helena Wessman, ordförande
Jakob Koranyi
Johan Lindquist
Karin Hjertzell
Magnus Dyberg, föredragande
Magnus Lindström Kolterud
Maria Streijffert
Marie Halling
Mikaela Mattisson
Nina Cajhamre
Per-Henrik Holgersson
Susanne Rosenberg
Vilhelm Weréen


Kontakt:

hallbarhet@kmh.se

 

Skicka in dina hållbarhetsförslag


Relaterad kontakt